Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille

 

Paltalk

 

 

 

   
    Aqiidaa

 1. Qoodinsi tawhiidaa meeqa waan inni tahee ibsuu waliin.

 2. Nama Tokko irratti wani dura dirqama tahuu maali?

 3. Aqidaan hululiyya jadhamtu ta akkamiit?

 4. Yaroo Salaannu Rabbiin zaata isaatiin nudura jira?

 5.Murtiin nama  Rabbiin zaataan nubira jira ja'u maali

                                                                                                          Itti fufaa

   Ibaadaa ( Xaharaa , Salaata , Haajji , Sommana , Zakaa )

 1. Nama yaroo udu'atu Bismillah jachuu dagate murtiin isaa maali?

 

   Manhaja

 1. Warri Ahalul Sunnah weljamaa'aan enyuu?

 2.Mallatton warra bid'a maali ?

 

  Bida'aa

 1. Namni ofi bid'arra tobate  yomo warra bid'a gargaru  toobate nijadhamaa

 

 

   Dubartii Islaamaa

 1. Dubartii dubartii akka isiirra awraan isii (bakki mullisuu hinqabne) maali

 2. Dubratii takka isii heyduii qabdu dubartii Qur'ana barsiisuf masjida  kessa taa'u danddeessi?

 

   Bultii mana Islaamaa

 

 1. Abaan mana jartii isaarra hangaam takka irraa turuu danddaya?

 

Fatwaa Waliigalaa

 1. Dili biraati fi bida'a kamtu tobatun irraa nama dhiba?

 2.Boodaan tobadha je'ani dili dalagun nitaatii

 3. ganda ta'aziyyatti bikka takka nama du'eef zikri goodhun nidandahamti ?

 4. garaagarummaan sheyxaanaafi jinni maali

 5. madaama{ashanguliti }sura  qabdun jollen yoo taphatte rakina niqabaa

                                                                                                                  Itii fufaa

 

 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai